مجموعه فیدار الکتریک تاراز شامل یک گروه مهندسی می باشد